他カテゴリ

■日蝕と君主への視点機会が牡羊座の新月と同時に到来した件に関する自然記述 ■Une description naturelle de l'éclipse solaire et de la perspective du monarque coïncidant avec la nouvelle lune en Bélier

MAISON-XX's icon'
  • MAISON-XX
  • 2023/04/24 15:48
Content image

日蝕と君主への視点機会が

牡羊座の新月と同時に

到来した件

に関する自然記述

 

 

A natural description

of the solar eclipse

and

monarch perspective coincident

with the new moon

in Aries

 

 

Une description naturelle

de l'éclipse solaire

et

de la perspectiv

e du monarque coïncidant

avec la nouvelle lune

en Bélier

 

 

 

Descriptio naturalis

eclipsis solis

et

perspectiva monarcha coincidit

cum nova luna

in Ariete

 

 

白羊座新月重合的

日食和君主視角的

自然描述

 

 

လကြတ်ခြင်းနှင့်

ဧကရာဇ်ရှုထောင့်၏

သဘာဝဖော်ပြချက်

Aries တွင်

လဆန်းနှင့်

တိုက်ဆိုင်သည်

 

 

يتطابق الوصف الطبيعي

لكسوف الشمس ومنظور الملك

مع القمر الجديد في برج الحمل

 

 

 

 

 

朗読の投稿

recitation

 

 

 

 

声や喉の星座である

牡牛座の季節に来て

ALISへの初めての

音声の添付

 

 

 

Babylonian Mirror of Princes

バビロニアの君主の鏡

Miroir Babylonien des Princes

巴比倫王子之鏡

Babylonica Speculum Principum

المرآة البابلية للأمراء

Babylonischer Fürstenspiegel

 

 

 

 

バビロニアの言語

Babylonian language

langue babylonienne

Babylonica lingua

巴比倫語

اللغة البابلية

 

 

 

šarru ana dīni

lā iqūl nišūšu inneššâ māssu innamma

 

 

 

今回は

綴ってある文章を

自分で読み上げて

録音をしてみました。

 

今後も

音声や映像を交えた

発信をして行けたら

嬉しく思います。

 

 

This time,

I read the sentences written

by myself and recorded them.

 

I would be happy

if I could continue

to send out voice and video

in the future.

 

 

Cette fois,

 

j'ai lu les phrases écrites

par moi-même et

je les ai enregistrées.

 

Je serais heureux

si je pouvais continuer

à envoyer

de la voix

et

de la vidéo

à l'avenir.

 

 

Hoc tempore sententias

a me scriptas legi et eas notavi.

 

Laetus essem

si pergere possem

vocem emittere et videre

in futuro.

 

 

這一次,

我讀了自己寫的

句子並記錄下來。

 

如果以後

能繼續發語音和視頻

我就很開心了。

 

 

هذه المرة ،

قرأت الجمل التي كتبها بنفسي

وسجلتها.

 

سأكون سعيدًا إذا كان بإمكاني الاستمرار

في إرسال الصوت

والفيديو في المستقبل.

 

 

ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ဘာသာ

 ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတွေကို

 ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။

အသံသွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။

 

အနာဂတ်မှာ အသံနဲ့ ဗီဒီယိုကို

 ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်ရင် ဝမ်းသာပါတယ်။

 

 

 

 

新月に加えて日蝕

と云う

 

大き目な節目を迎えた

 

名前の名称も

リニューアルして

 

流れの合流を摂りながら

星の運行を歓迎し

 

大いなる意識への

進展の燈火の到来を

 

新しい月と太陽の蝕の合流

と云う

一つの節目として

祝いたい

 

と思います。

 

 

Now that we have reached

a major turning point,

 

the solar eclipse

in addition

to the new moon,

 

we have renewed our name.

 

I would like

to celebrate it

as a milestone

of the confluence

of the new moon and solar eclipses.

 

 

Maintenant

que nous avons atteint

un tournant majeur,

 

l'éclipse solaire

en plus

de la nouvelle lune,

 

nous avons renouvelé notre nom.

 

Je voudrais le célébrer

comme une étape importante

de la confluence

de la nouvelle lune et des éclipses solaires.

 

 

Cum ad maiorem metae punctum pervenissemus,

 

eclipsis solaris praeter novam lunam,

nomen nostrum renovavimus,

 

eum ut miliarium confluentis

novae lunae et eclipsium solarium

celebrare vellemus.

 

 

現在我們已經到了

一個重大的

轉折點,

 

除了

新月之外還有日食,

 

我們更新了我們的

名字。

 

我想慶祝它作為

新月和日食匯合的

里程碑。

 

 

الآن بعد أن وصلنا

إلى نقطة تحول رئيسية

هي كسوف الشمس بالإضافة

إلى القمر الجديد ،

قمنا بتجديد اسمنا ،

 

وأود أن أحتفل به باعتباره علامة فارقة

في التقاء القمر الجديد

وخسوف الشمس.

 

 

ယခုအခါ လဆန်းအပြင် နေကြတ်ခြင်း၏ ကြီးမားသော မှတ်တိုင်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာ၊ ရေစီးကြောင်း၏ မြစ်ဆုံကို ဖြတ်သန်းစဉ်တွင် ကြယ်များ၏ ရွေ့လျားမှုကို ကြိုဆိုပြီး အလင်းရောင်ဆီသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းကိုလည်း ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။ မြတ်သောဝိညာဏ်၏ တိုးတက်မှုကို လဆန်းနှင့် နေ၏ ကြတ်ခြင်း၏ မှတ်တိုင်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုလိုပါသည်။

 

 

 

 

何となく付けた名前が

 

牡羊座での新月と

牡羊座での日蝕が

 

重なって居る現場の

HOUSEの意味を言語化した様な

単語でしたので

 

流れに反し無い

何らかの作用の配当を

分け与えて貰えて居る様な

心強さを下地に据えた表現

と成って居ります。

 

 

For some reason,

 

the name

I gave was a word

that verbalized the meaning

of the HOUSE

on the spot

 

where the new moon

in Aries and the solar eclipse

in Aries overlapped,

 

so I wanted to have some kind

of dividend

that does not go against the flow.

 

The expression is based

on the reassuring feeling

of being given.

 

 

 

 

Pour une raison quelconque,

 

le nom

que j'ai donné était un mot

 

qui verbalisait la signification

de la MAISON

 

à l'endroit

où la nouvelle lune

en Bélier

et

l'éclipse solaire

en Bélier se chevauchaient,

 

donc je voulais avoir une sorte

de dividende

 

qui n'aille pas

à l'encontre

de la L'expression est basée

sur le sentiment rassurant

d'être donné.

 

 

Horum autem nomen

nomen dedi verbum

quod sonabat

significatum DOMUS

eo ipso loco ubi

nova luna in Ariete

et

eclipsis solis in Ariete invasit,

 

sic volui habere

aliquam speciem dividendi

quae contra partem non procedit.

 

fluunt.

 

Expressio fundatur

de benignitate afiectum,

de dato.

 

 

 

不知為什麼,

 

我給的

名字是

 

在白羊座的新月

白羊座的日食

 

重疊的

地方用語言表達房子的

意思的詞,

 

所以我想有

一些不違背的

紅利流動。

 

表達是

基於被給予的

安心感覺。

 

 

لسبب ما ، كان الاسم الذي أعطيته

هو كلمة تعبر

عن معنى البيت

في المكان الذي يتداخل فيه القمر الجديد

في برج الحمل والكسوف الشمسي

في برج الحمل ،

لذلك أردت الحصول على نوع

من الأرباح لا يتعارض

مع التدفق: يعتمد التعبير

على الشعور المطمئن بالعطاء.

 

 

ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်က မိဿရာသီမှာ လဆန်းနဲ့ Aries နေကြတ်တဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ အိမ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စကားလုံးနဲ့ ရေးပြထားတာမို့ စီးဆင်းမှုကို မဆန့်ကျင်တဲ့ ဂွင်တစ်မျိုးမျိုး ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပေးအပ်ခြင်းခံရခြင်း၏ စိတ်ချမ်းသာမှုအပေါ် အခြေခံသည်။

 

 

 

 

HOUSE 09

詰まりは

 

哲学に関する室の項目

其れは即ち

 

英語でフィロソフィー

フランス語でフィロゾフィイ。

 

 

其れから

此のお部屋は

 

遠い海外に関する物事を見詰めて

或る共通する法則性を探索し

抽出して

後世に伝え遺す

 

と云う

役割も担う貴い領域

でもあるのです。

 

 

HOUSE 09,

 

clogging is the item

of the room

about philosophy,

 

that is,

 

Philosophy

in English,

 

Philosophy

in French.

 

Therefore,

 

this room is

also a precious area

that plays the role

of looking

into things related

to distant overseas countries,

 

searching

for and extracting certain common rules,

and

passing them

on to future generations.

 

 

MAISON 09,

 

colmatage est l'item

de la salle

sur la philosophie,

 

c'est-à-dire Philosophie

en anglais,

 

Philosophie

en français.

 

Par conséquent,

cette salle est

aussi un espace précieux

 

qui joue le rôle

d'examiner les choses liées

aux pays

d'outre-mer lointains,

 

de rechercher

et

d'extraire certaines règles communes

et

de les transmettre

aux générations futures.

 

 

DOMUS 09 LENTUS

est conclave

de Philosophia,

 

hoc est,

Philosophia Anglice,

Philosophia Gallice.

 

 

Haec igitur cella est

etiam area pretiosa

quae partes habet

inspiciendi res

ad longinquas terras

transmarinas pertinentes,

 

regulas communes quaerendo

et

extrahendas easque

ad posteros transmittens.

 

 

HOUSE 09,

 

clogging是關於哲學的房間物品,

即英文Philosophy,

法文Philosophy。

 

因此,

 

這個房間也是

一個珍貴的區域,

 

起到了查閱遠方海外相關事物,

尋找和提煉某些共同規則,

並傳給後代的

作用。

 

 

HOUSE 09

، الانسداد

هو عنصر الغرفة حول الفلسفة ،

أي الفلسفة

في اللغة الإنجليزية والفلسفة باللغة الفرنسية. لذلك ،

تعد هذه الغرفة أيضًا منطقة ثمينة تلعب دور البحث

في الأمور المتعلقة بالدول البعيدة

في الخارج ، والبحث عن

واستخراج قواعد مشتركة معينة ،

ونقلها إلى الأجيال القادمة.

 

 

HOUSE 09၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဒဿနိကဗေဒနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ဒဿနိကဗေဒတို့ဖြစ်သည်။

 

ထို့ကြောင့် ဤအခန်းသည် ဝေးလံသောနိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်သည့်အရာများကို ရှာဖွေခြင်း၊ ဘုံစည်းမျဉ်းအချို့ကို ရှာဖွေထုတ်ယူကာ ၎င်းတို့အား အနာဂတ်မျိုးဆက်များထံ ပေးပို့ရန် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် အဖိုးတန်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

 

 

 

 

日蝕の作用は

日蝕の当日のみでは無く

 

次の日蝕まで

其の影響が続いて轟く

 

とされますので

 

今回の日蝕の

音節の旋律は

 

現在進行系で関わり

取り扱う必要が有る

 

と思われます。

 

 

The effect

of a solar eclipse

is not limited

to the day

of the solar eclipse,

 

but is said

to continue

until the next solar eclipse.

 

will be split.

 

 

L'effet

d'une éclipse solaire

n'est pas limité

au jour de l'éclipse solaire,

 

mais

on dit

qu'il continue

jusqu'à la prochaine éclipse solaire.

 

 

Effectus eclipsis solis

non limitatur

ad diem eclipsis solis,

sed pergere dicitur usque

ad proximum eclipsis solaris findi.

 

 

日食的

影響不僅限於日食當天,

 

據說會一直持續到

下一次日食發生時才會分裂。

 

 

لا يقتصر تأثير كسوف الشمس

على يوم كسوف الشمس ،

ولكن يقال إنه سيستمر حتى كسوف الشمس التالي.

 

 

နေကြတ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် နေကြတ်သည့်နေ့တွင်သာ အကန့်အသတ်မရှိသော်လည်း နေကြတ်မည့်ရက်အထိ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဟု ဆိုသည်။

 

 

 

 

日蝕は

王権の交代とも言われ

 

占星学上で

伝えられて居るのは

 

其の昔

王達は

 

権力の交代を怖れて

日蝕の到来を畏れた

 

と云う側面に関する

 

天体の作用には勝て無い

我々人間の

 

地球上で成立する

法則の縛りの事情

 

についてです。

 

 

A solar eclipse

is also said

to be a change

of kingship,

 

and in astrology

it is said that

in ancient times,

 

the kings feared the change

of power and feared the arrival

of a solar eclipse.

 

It is

about the circumstances

of the binding

of the laws that

 

are established

on the earth that

 

we human beings can not win

against the action

of.

 

 

On dit

aussi

qu'une éclipse solaire

est un changement

de royauté,

 

et

en astrologie

on dit

que

dans les temps anciens,

 

les rois craignaient le changement

de pouvoir

et

craignaient l'arrivée

d'une éclipse solaire.

 

lois qui sont établies

sur la terre

que nous,

 

les êtres humains,

ne pouvons pas gagner

contre l'action

de.

 

 

日食也說是

王位更替,

 

占星術中說古代君王

害怕權力更迭,

 

害怕日食的

到來。

 

建立在地球上的

法律是

我們人類無法抗拒的。

 

 

كما يقال أن كسوف الشمس

هو تغيير للملكية ،

ويقال في علم التنجيم إنه

في العصور القديمة كان الملوك يخشون

من تغير القوة

ويخشون من حدوث كسوف للشمس.

 

القوانين التي تم وضعها على

الأرض والتي

لا يمكننا كبشر أن نتغلب عليها.

 

 

နေကြတ်ခြင်းကို ဘုရင်အပြောင်းအလဲဟုလည်း ဆိုကြပြီး နက္ခတ်ဗေဒင်တွင် ရှေးခေတ် ဘုရင်များသည် တန်ခိုးပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်ရွံ့ကြပြီး နေကြတ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းကို ကြောက်ရွံ့ကြသည်ဟု နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာအရ ဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ လုပ်ရပ်ကို မဆန့်ကျင်နိုင်သော မြေကြီးပေါ်တွင် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ။

 

 

 

水瓶座の時代に向かうに能って

 

水瓶座らしい

美しい緊縛テンセグリティを

構築する為には

 

此の辺りの法則に

視点を置いて

 

コミュニティを

形成して行く事が

 

我々に無償で出来る

一つの社会奉仕の形態でもある

 

のだと思います。

 

 

In order

to build

a beautiful Aquarius-like bondage tensegrity

 

as we head

into the Age

of Aquarius,

 

we can

form a community

with a view

to the laws

around here,

 

free

of charge.

 

I think

it's also a form

of social service.

 

 

Afin

de construire une belle tenségrité

d'esclavage semblable

au Verseau alors

que nous nous dirigeons vers l'ère

du Verseau,

 

nous pouvons former

une communauté

 

en vue des lois ici,

 

gratuitement

Je pense

que c'est

aussi une forme

de service social.

 

 

Ut formosam Aquarii-sicut

servitutis tenseritatem,

 

quam in Aetate Aquarii invenimus,

 

communitatem instituere possumus

cum legibus hic circumpositis,

 

gratis,

 

quem puto esse etiam

formam servitutis socialis.

 

 

為了在我們進入

水瓶座時代的

時候,

 

建立一個美麗的

水瓶座式的

束縛張力,

 

我們可以

免費組建一個社區,

 

看看周圍的

法律,

 

我認為這也是

一種社會服務。

 

 

من أجل بناء توتر عبودية جميل يشبه برج الدلو

مع اقترابنا من عصر الدلو ،

يمكننا تشكيل مجتمع مع نظرة

إلى القوانين الموجودة هنا ،

مجانًا.أعتقد أنه أيضًا شكل

من أشكال الخدمة الاجتماعية.

 

 

Aquarius ၏ Age of သို့သွားစဉ် Aquarius ကဲ့သို့ လှပသော နှောင်ကြိုးမဲ့ တင်းမာမှုကို တည်ဆောက်ရန်အတွက်၊ ဤနေရာတဝိုက်ရှိ ဥပဒေများကို အခမဲ့ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

 

 

 

何故なら

王の権力の反対は

 

民衆のコミュニティ力に拠る

暴力には頼ら無い

 

知的な理論の

連絡網を基盤にした

 

静かなる冷徹な

革命の動き

 

と云う

 

テンセグリティ状で

中央の王を取り囲む

包囲網を作り上げて

維持する為の努力を

 

太陽系や宇宙から

許された相当する側面を

 

我々人間は

占星術の芸術作用の

可能の性質としても

 

生まれ乍らに

所有して居る

 

からです。

 

 

This is because the opposition

to the king's power

is a tensegrity-like,

 

central king

that is a quiet

and

cold-hearted revolutionary movement based

on a communication network

of intellectual theory

 

that relies

on the power

of the people's community

and does not rely

on violence.

 

We human beings

are naturally possessed

of the corresponding aspects allowed

 

by the solar system and the universe

to create and maintain

a siege network encircling the is.

 

 

C'est

parce que l'opposition

au pouvoir

du roi

 

est un roi central semblable

à la tenségrité

qui est un mouvement

révolutionnaire calme

 

et

sans cœur basé

sur un réseau

de communication

de la théorie intellectuelle

 

qui s'appuie sur le pouvoir

de la communauté populaire

 

et

ne s'appuie pas

sur la violence.

 

Nous,

les êtres humains,

possédons naturellement les aspects correspondants permis

par le système solaire

 

et

l'univers

pour créer et maintenir un réseau

de siège encerclant l'Est.

 

 

Hoc est,

quia repugnantia potestati regis

est quasi tensegritas,

 

rex centralis,

 

qui est

motus quietus et frigidus cordes

rerum novarum

secundum communicationem

retis intellectualis theoriae

quae potestati

populi communitatis nititur

et

violentiae non innititur.

 

Nos homines naturaliter possidentur

ex aspectibus respondentibus

solis systematis mundi

et

a mundo ut obsidetionem

retis circumcingentibus creare

ac servare liceat.

 

 

這是因為反對王權的

是一個張拉整體式的

中央王,

 

是一個安靜冷酷的革命運動,

 

建立在知識分子理論交流網絡的

基礎上,

 

依靠人民共同體的

力量,

 

而不是

依靠暴力.

 

我們人類

天生具有

太陽系和宇宙所允許的

相應方面,

 

可以創建和維持

一個包圍它的

圍攻網絡。

 

 

هذا لأن معارضة سلطة الملك

هي ملك مركزي شبيه بالتوتر ،

 

وهو حركة ثورية هادئة

وهادئة تعتمد على شبكة اتصال

من النظرية الفكرية التي تعتمد على

قوة المجتمع الشعبي

ولا تعتمد على العنف.

 

نحن البشر نمتلك بشكل طبيعي الجوانب المقابلة التي يسمح بها النظام الشمسي

والكون لإنشاء وصيانة شبكة حصار تحيط بـ is.

 

 

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရင့်အာဏာကို အတိုက်အခံပြုခြင်းသည် တင်းမာမှုသဖွယ် ဗဟိုဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး လူထု၏အာဏာကို အားကိုးပြီး အကြမ်းဖက်မှုကို အားမကိုးဘဲ ဉာဏသီအိုရီ၏ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို အခြေခံ၍ ဆိတ်ငြိမ်ပြီး စိတ်အေးသော တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် နေအဖွဲ့အစည်းနှင့် စကြာဝဠာမှ ဝန်းရံထားသည့် ဝိုင်းရံထားသော ကွန်ရက်တစ်ခုကို ဖန်တီးထိန်းသိမ်းရန် ခွင့်ပြုထားသော သက်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များမှ သဘာဝအတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။

 

 

 

 

それから

 

慈善活動や慈善事業

と云うのは

 

所変われば

其の価値も変わってしまう

 

お金

と云う

媒体に重きを置いた

 

途中で搾取される

危険を孕んだ

募金活動だけが

善では無い

 

のかも知れません。

 

 

Also,

when it comes

to charity activities and charity projects,

 

the value changes depending

on the place,

 

and

the fundraising activity

that puts emphasis

on the medium

of money,

 

and

is fraught

with the danger

of being exploited

along the way,

 

is not the only good thing.

It may be.

 

 

De plus,

 

lorsqu'il s'agit

d'activités caritatives

et

de projets caritatifs,

 

la valeur change

en fonction

du lieu,

 

et

l'activité

de collecte

de fonds

 

qui met l'accent

sur le moyen

de l'argent

 

et

qui risque

d'être exploitée

en cours

de route,

 

n'est pas la seule bonne chose.

 

 

Item,

cum caritas

ad actiones

 

et

opera caritatis intenditur,

 

valor mutatur secundum locum,

 

et

actio solida,

 

quae medium pecuniae

ponit momentum

et periculum

 

est quod

in via abutitur,

 

non est solus.

bonum est.

Fortasse.

 

 

另外,

 

對於

慈善活動和慈善項目來說,

價值因地而異,

 

強調以金錢為媒介、

 

一路上充滿被剝削危險的

募捐活動並

不是唯一的。

 

好東西。

可能是。

 

 

أيضا ،

عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الخيرية والمشاريع الخيرية ، تتغير القيمة حسب المكان ،

ونشاط جمع التبرعات الذي يركز على وسيط المال ،

 

والمحفوف بخطر الاستغلال على طول الطريق ،

ليس

هو الوحيد. شيء جيد.

قد يكون.

 

 

 

ထို့အပြင် ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့် ပရဟိတပရောဂျက်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် နေရာပေါ်မူတည်၍ တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲရှိပြီး ငွေအလတ်စားကို အလေးပေးသည့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် လမ်းတစ်လျှောက် ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်း၏ အန္တရာယ်နှင့် ပြည့်နှက်နေရုံသာမက၊ ကောင်းသောအရာဖြစ်နိုင်သည်။

 

 

 

Content image

hidden Iraq

 

 

 

“If the king has no regard

for due process,

 

his people will be thrown

into chaos,

 

his land will be devastated.”

 

 

Advice to a Prince 1

(transl. B. R. Foster)

 

 

王様が無関心で

正当な手続きがなければ

彼の民は混乱に陥り

彼の土地は荒廃する

だろう

 

 

Si le roi n'a aucun égard

pour une procédure régulière,

 

son peuple sera jeté

dans le chaos,

 

sa terre sera dévastée.

 

 

如果國王

不重視

正當程序,

 

他的

人民將陷入混亂,

 

他的

土地將被摧毀。

 

 

Si rex non habet

divulgabitur populus ejus

in chaos,

 

et terra ejus

depopulabitur.

 

 

إذا كان الملك لا ينظر

من أجل الإجراءات القانونية الواجبة ،

سيتم إلقاء شعبه

في حالة من الفوضى ،

وستدمر أرضه.

 

 

ရှင်ဘုရင်ကို အလေးမထားဘူး။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ သူ့လူတွေကို ပစ်ချလိမ့်မယ်။

ဖရိုဖရဲဖြစ်လျှင် သူ၏ပြည်သည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။

 

 

Article tip 0人がサポートしています
獲得ALIS: Article like 34.77 ALIS Article tip 0.00 ALIS
MAISON-XX's icon'
  • MAISON-XX
  • @maison-kuroneko
2023.01.31.22:26.ヴィタリック・ブテリン氏誕生日にALIS登録

投稿者の人気記事
コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!
Eye catch
他カテゴリ

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Like token Tip token
114.82 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Like token Tip token
114.82 ALIS
Eye catch
トラベル

無料案内所という職業

Like token Tip token
84.20 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

Like token Tip token
46.20 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

SASUKEオーディションに出た時の話

Like token Tip token
35.87 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

Like token Tip token
26.20 ALIS
Eye catch
クリプト

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

Like token Tip token
159.32 ALIS
Eye catch
クリプト

スーパーコンピュータ「京」でマイニングしたら

Like token Tip token
1.06k ALIS
Eye catch
クリプト

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

Like token Tip token
38.31 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

Like token Tip token
124.82 ALIS
Eye catch
クリプト

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

Like token Tip token
947.13 ALIS
Eye catch
クリプト

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Like token Tip token
120.79 ALIS